क्लाइन्टलाई (यात्री) रेट गर्न

सवारी सेवा अझै विशेष बनाउनुका लागि मूभराइडले  तपाईलाई तपाईको यात्रीलाई मुल्यांकन गर्न अवसर दिन्छ। तपाईको मुल्यांकन स्वत्तन्त्र हुनु पर्छ।

  1. तपाईले आफनो सवारी पूरा गरेपछि देखाइएका मुल्यांकन ट्याबमा आफनो क्लाइन्टलाई(यात्री) मुल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ।
  2. तपाईले आफनो क्लाइन्टलाई (यात्री) स्टारको आधारमा मुल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा स्टार सबैभन्दा खराब हो भने बढ्दै गई पाँचवटा स्टार सबैभन्दा राम्रो हो।
  3. तपाईले आफनो मुल्यांकनलाई वर्णन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक वैकल्पिक चरण हो र तपाईले यसलाई छोड्न पनि सक्नुहुन्छ।
  4. ” मुल्यांकन गर्नुपर्ने” मा थिच्नुहोस्।