चालकलाई रेट गर्न

सवारी सेवा अझै विस्वसनीय बनाउनका लागि तपाईंको चालकहरूको मुल्याङ्कन गर्नुहोस्। चालकले प्रदान गरेको सेवामा रूपमा रेट गर्न सक्नुहुनेछ। चालकले प्रदान गरेको सेवामा आधारित भई तपाईंको पर्टनरलाई स्वत:मा रेट गरेको सेवामा रूपमा रेट गर्न सक्नुहुनेछ।

  1. तपाईंले आफ्नो सवारी पूरा गरेपछि देखाइएको मुल्याङ्कन गरेपछि देखाइएको मुल्याङ्कन चालकको मुल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
  2. तपाईंले आफ्नो पार्टनरलाई स्वत:मा रेट गरेको सेवामा आधारित भई स्वीकृत सेवामा मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ, एउटा सेवामा राम्रो सेवाका हो भने पनि।
  3. तपाईंले चाहेमा आफ्नो मुल्याङ्कन पार्टनरलाई बुझाउनुपर्छ।
  4. “मूल्याङ्कन गर्नुहोस्” बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।