पार्टनरलाई सम्पर्क गर्न

चालकले तपाईको सवारोध स्वीकार गरेपछि तपाईंले चालकालाई सम्पर्क गरेपछि चालकको सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको चालकाले फोन गर्न वा सन्देश पठाउन सक्नेछ।

गृह प्रश्नकै चालक जानकारी ट्याबमा तपाईंले “सन्देश पठाउनुहोस्” र “कल गर्नुहोस्   देख्नुहोस्। इच्छानुसार कुनै एकमा थिची चालकको सम्पर्क गर्नुहोस्।