गोपनीयता नीति

यी गोपनीयताका नीतिहरु जनराइड एपमार्फत सवारी सेवा दिने (चालक) र लिने (यात्री) सबैलाई लागु हुन्छ । यी नीतिहरुले जनराइड (“जनराइड”, “हामी” वा “हाम्रो”)ले सेवाग्राही (“सेवाग्राही” वा “तपाईं”)का जानकारीहरुको संकलन , सुरक्षा र वितरण गर्ने प्रक्रियाको वर्णन गर्दछ । जनराइडको मूल उद्देश्य सेवाग्राहीलाई सुरक्षित र सुखद सवारी अनुभति प्रदान गर्ने माध्यम बन्ने भएकोले तपाईंका गोपनीयताको हामी सम्मान गर्दछौँ ।

प्रोफाइल जानकारी

साइन इन गर्दा तपाईंले दिनुभएका तपाईंका व्यक्तिगत विवरणहरु जस्तै नाम, सम्पर्क नम्बर, लिङ्ग, जन्म मिति हामीलाई थाहा हुनेछ ।
तपाईंको प्रोफाइल तपाईंको चालक/यात्रीले देख्न सक्नेछ । तपाईंले ट्रयाकिङ्ग कोड दिनुभएको तपाईंको साथीले तपाईंको चालक/यात्रीको नाम थाहा गर्न सक्नेछ । हामी तपाईंको व्यक्तिगत विवरण कुनै तेस्रो पक्ष वा अन्य सेवागाह्रीलाई दिने छैनौँ ।

सवारी कागजहरुको जानकारी

जनराइड चालकले सेवा प्रदान गर्नु पूर्व आफ्ना व्यक्तिगत विवरणका साथै सवारी प्रदान गर्नको लागि चाहिने सम्पूर्ण कागजातरु जस्तै सवारी दर्ता प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्रको विवरण हामीलाई पेश गर्नुपर्नेछ ।

यी सवारी कागजातहरु हामी कसै माझ पनि सार्वजानिक गर्ने छैनौँ। तपाईंको यात्री र ट्रयाकिङ्ग कोड पाएका तपाईं र यात्रीका साथीले भने तपाईंको सवारीसाधनको प्रकार थाहा पाउन सक्नेछन् ।

वर्तमान स्थान

एपको प्रयोग गर्दा GPS सेवामाफर्त तपाईंको वर्तमान स्थान हामी पहिचान गर्न सक्नेछौँ।
यात्राको सहजताका लागि तपाईंको चालक/यात्रीले तपाईंको वर्तमान स्थान देख्न सक्नेछन् । तपाईंले आफ्नो ट्रयाकिङ्ग कोड कोही साथीलाई दिनुभएको छ भने तपाईंको साथीले तपाईंलाई र तपाईं चढ्नुभएको सवारीसाधनलाई ट्रयाक गरी वर्तमान स्थान थाहा गर्न सक्नेछ। सुरक्षाका लागि, आवश्यक भएमा तपाईंको वर्तमान स्थान निश्चित कानून प्रवर्तन निकायसँग हामी बाँड्न सक्नेछौँ ।

फोनबुक र सम्पर्क जानकारी

तपाईंका आकास्मिक सम्पर्क (Emergency Contact) सेट गर्नका लागि हामीलाई तपाईंको फोनबुकमा पहुँच हुन आवश्यक छ । सो फोनबुकका जानकारीहरु हामी कुनै तेस्रो पक्षलाई दिने छैनौँ ।
तपाईंले सवारी अनुरोध/स्वीकार गरेमा तपाईंको सम्पर्क नम्बर चालक/यात्रीले देखी तपाईंलाई सम्पर्क गर्न सक्नेछ।

तेस्रो पक्ष जानकारी

तपाईंको सम्पर्क नम्बर तथा परिचय प्रमाणित गर्न हामी तेस्रो पक्षको प्रयोग गर्न सक्नेछौँ । तपाईंको परिचय अज्ञात गरी केही जानकारी व्यापारिक प्रयोजनको लागि साझा गर्न सक्नेछौँ ।