अतिरिक्त शुल्कहरु

यदि क्लाइन्टहरू सेट ड्रप-अफ स्थानको २०० मिटरभन्दा पर गए भने उनीहरूलाई थप शुल्क लाग्न सक्छ।

तपाईलाई अहिलेको रूपमा सवारी रद्द गर्दा रद्द गर्ने शुल्क लाग्ने छैन।