अतितिक् आम्दानी गनहोस

कम प्यासमा अतितिक् पैसा कमाउन एक अदभ अनभव हो | Moveride प्योग ग े पाईंले आफ्नो माग मा प न” सवा ीहरूस्वीका  गति आफ्नो आय आर्ज न ग न सक्नहन्छ । पाईको तिनर्जी वहानमा या ्ा ग दा पाईले थप आम्दानी कमाउन सक्नहन्छ। सवा ी प्स्ाव ग े पाईंको खाली समयको उपयोग गन सक्नहनेछ। यसका लातिग पाईले ग न प न” का भनेको आफूलाई हाम्ो पा र्ट नको रूपमा दा ग न हो।