अतिरिक्त शुल्क र वापसी

यदि तपाई तपाईको सेट ड्रप-अफ स्थानको २00 मिटर भन्दा पर जानुहुन्छ भने तपाईलाई अतिरिक्त शुल्क लाग्न सक्छ।

यदि तपाईंसँग बढी शुल्क लिइएको छ भने तपाईंलाई फिर्ता गर्न सकिन्छ।

सवारी रद्द गरेमा हाल कुनै पनि रद्द शुल्क लाग्ने छैन।